Autoriteit Persoonsgegevens luidt weer noodklok

scale-311336_640

In het jaarverslag over 2015, dat op 14 april 2016 verscheen, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) een opsomming van de werkzaamheden in dat jaar, maar ook een inkijk in de enorme beperkingen van dit instituut. De voorzitter Jacob Kohnstamm gaf in een interview op 30 december 2015 ter gelegenheid van de naamsverandering van het College Bescherming Persoonsgegevens(CBP) reeds aan dat het vijfvoudige budget noodzakelijk is om adequaat te kunnen reageren op inbreuken op de privacy. Budgetverruiming kreeg hij echter niet. In het voorwoord van het jaarverslag geeft Kohnstamm andermaal zeer duidelijk aan met welke beperkingen de AP moet werken in een wereld waarin steeds meer dataverkeer plaatsvindt en persoonsgegevens vaak niet afdoende beschermd zijn. Hij doet een beroep op de verantwoordelijke bewindslieden om het budget te verruimen en de teruggang in de personele bezetting van de AP te keren. In 2015 was die 72,5 FTE. Dat was weer twee FTE lager dan in 2014. Het budget van de AP bedroeg in 2015 8,2 miljoen euro. Lees meer

Je kon er op wachten: groot datalek zorggegevens gemeente Amersfoort

firefighters-808901_640

Terwijl in de huisartsenwereld inmiddels wijd en zijd inmiddels bekend is dat persoons-/zorggegevens van patiënten niet per gewone e-mail verstuurd moeten worden, blijkt men bij gemeenten er een andere moraal op na te houden. Bij de gemeente Amersfoort verstuurde een ambtenaar meerdere weken geleden gegevens van 1900 burgers, afkomstig van de sociale wijkteams per mail naar een verkeerde persoon. De gegevens betreffen naam, adres, burgerservicenummers, maar gaan ook om de omschrijving van geleverde (jeugd)zorg. Op diverse websites zoals van SKIPR, RTVUtrecht en het Algemeen Dagblad wordt er melding van gemaakt. Nog kwalijker is dat men het voor de eigen wethouder en burgemeester geheim hield. Ook meldde men het niet aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Op niet melden staat sinds 1 januari 2016 een boete van ruim achthonderdduizend euro. Uit de berichten blijkt dat de verantwoordelijke wethouder pas enkele dagen geleden is ingelicht. Het is te hopen dat die inmiddels aangifte heeft gedaan van dit datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees meer

NRC-Handelsblad laat zich door grote farmaceut misbruiken

headache-1007244_640

Even geen zorg-ICT, maar Virtual Reality.  

Op 11 april 2016 verscheen op de website van het NRC-Handelsblad een lovend artikel over het gebruik van een VR-bril waarmee getoond wordt hoe een migraine-lijder de ziekte ervaart en wat voor verschijnselen deze waarneemt tijdens een aanval. Getoond worden: de visuele beperkingen, disoriëntatie, tunnelvisie en gevoeligheid voor fel licht. Op zich lijkt het een lofwaardige poging duidelijk te maken wat een migrainelijder ervaart. In de subkop van het artikel staat echter het geneesmiddel Excedrin® al genoemd. Het is overduidelijk dat de demonstratie met de VR-bril in het kader van de promotie van dit middel plaatsvindt. In het artikel wordt het geneesmiddel nog een keer genoemd en in de video op YouTube van de “virtual reality experience” komt de naam van het middel pontificaal in beeld.

Wat is Excedrin® voor een geneesmiddel en welke farmaceutische firma produceert het?

Lees meer

Sterk wisselende betrouwbaarheid medicatieoverzicht via LSP

health-521390_640

Het percentage opt-in-toestemmingen van patiënten bij apotheken ligt fors hoger dan die bij huisartsen. Daarom zet de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ) vol in op het promoten van het medicatieoverzicht via het Landelijk SchakelPunt(LSP). De vraag is echter hoe betrouwbaar die overzichten zijn en hoe sterk die betrouwbaarheid schommelt. Er zijn veel factoren, waardoor het medicatieoverzicht dat via het LSP opgevraagd kan worden door een zorgaanbieder, nooit volledig betrouwbaar en volledig zal zijn. Het zal hooguit een indicatie zijn wat de patiënt bij benadering gebruikt.

Lees meer

Eerlijke kans voor LSP-alternatieven?

football-114653_640

Het Landelijk SchakelPunt(LSP) voor elektronische medische datacommunicatie kent een bewogen voorgeschiedenis en zorgt nog steeds voor discussies. Reële alternatieven voor het gebruik ervan hebben het bijzonder moeilijk. Sinds vorig jaar ligt er een alternatief in de vorm van de Whitebox, waarmee sinds eind 2015 een pilotstudie gaande is tussen huisartsen met het huisartsautomatiseringssysteem(HIS) TetraHIS en een huisartsenpost met Callmanager van Labelsoft als ICT-systeem. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie(VZVZ) zegt alternatieven van het LSP geen strobreed in de weg te leggen en concurrentie juist prima te vinden maar de facto is dat niet het geval. Het is niet zo dat er sprake is van eerlijke kansen en van een “level playing field”. Dat heeft verschillende oorzaken, veroorzaakt door allerlei dwarsverbanden van partijen die betrokken zijn bij de medische datacommunicatie:

  • het stoppen van OZIS als systeem voor berichtenuitwisseling ten gunste van het LSP
  • de positie van de HIS-leveranciers binnen OZIS en VZVZ, als beheerder van het LSP
  • de positie van de HIS-leveranciers t.a.v. het maken van een aansluiting voor alternatieven
  • de positie van de HIS-gebruikersverenigingen

Lees meer