Giga Wort-Salat van NZa in informatiekaart bekostiging medische applicaties

Wort-SalatDe Nederlandse Zorgautoriteit(NZA) publiceerde op 6 september 2021 op Twitter een “Informatiekaart bekostiging medische applicaties” van wel twaalf pagina’s. Met applicaties doelt men daarbij op digitale voorzieningen in de zorg. De NZa deed dit na een eerdere “Wegwijzer bekostiging digitale zorg” van maart 2020 met een omvang van zesendertig pagina’s. Die was toen actueel gezien de door corona veelal op afstand geleverde zorg en de vraag wat zorgverleners mogen declareren. De informatiekaart is een typisch staaltje van ambtelijke Wort-Salat. Een woordenbrij met daarbij veel verwijzingen naar lange documentatie die zich navenant moeilijk laat lezen. Bij een informatiekaart verwacht je een kort bondig overzicht, liefst op één, hooguit twee A-4-tjes die makkelijk leesbaar zijn. Het is nu een academische exercitie geworden waarbij de exegeten en schriftgeleerden mogelijk een uitspraak kunnen doen over het wel of niet bekostigen uit hoofde van de Zorgverzekeringswet(Zvw) of andere wetten die vergoedingen t.a.v. zorg kennen.

 Opbouw informatie”kaart”

Het document is opgebouwd rond een viertal vragen:
1) Wanneer is er sprake van een medische applicatie?
2) Gaat het bij de app of software om bestaande medische zorg?
A.  Bij de medisch specialistische zorg
B.  Bij de eerstelijnszorg
C.  In de langdurige zorg
3) Is de medische applicatie onderdeel van een nieuw soort zorgverlening?
4) Hulpmiddelenzorg en zorg buiten de Zvw en Wet langdurige zorg?

Verwijzing naar verkeerde wetsversies

In punt 1 staat een link naar de Wet op medische hulpmiddelen. Het gaat helaas om een foutieve verwijzing. De versie die in de link staat is de versie van de wet uit 1970 die op 26 mei 2021 kwam te vervallen. De thans geldende versie is de Wet medische hulpmiddelen die geldt vanaf 17 juli 2021. Ook met de verwijzing naar de Wet langdurige zorg gaat het mis.

Daar verwijst de Informatiekaart onder punt 2 naar de Wet langdurige zorg. Men verwijst naar de versie die per 30 juni 2021 expireerde. Dat moet echter de versie zijn die per 1 juli 2021 van kracht werd.

Het lijken peanuts maar door tussentijdse wijzigingen kan de inhoud van de wet veranderen. Deze zaken vormen slordigheden die een toezichthouder niet dient te maken.

Verouderd standpunt en stroomschema

Digitale zaken in de zorg veranderen razend snel. Zaken die nu heel experimenteel zijn kunnen een paar jaar later opeens wel mainstream-applicaties zijn. Dan zijn recente rapporten nodig. In punt 2 stipt men begeleiding bij zelfmanagement bij chronische ziekten aan. Het rapport waar men naar verwijst is van 25 november 2010. Elf jaar oud dus. Even verder komt het “Stroomschema afbakening te verzekeren prestaties medisch-specialistische zorg en hulpmiddelenzorg” voor. Dat is van 22 november 2012.

Lappen moeilijk te duiden tekst

De documenten waar men naar verwijst zijn vaak enkele tientallen pagina’s groot met een niet bepaald uitnodigende structuur en woordgebruik. Bij sommige documenten waarnaar men verwijst zoals de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten – BR/REG-19158 is het verstandig dit te laten lezen door een jurist en een subsidioloog. Anders weet je niet waar je financieel aan toe bent bij de financiering van kleinschalige experimenten.

Gemiste kans

Helaas moet ik deze poging van de NZa om overzicht te verschaffen met deze veel te uitgebreide, slecht gedocumenteerde en verouderde informatie als mislukt beschouwen. Het is de zoveelste vorm van door ambtenaren geproduceerde woordbrei(Wort-Salat). Die begrijpt men alleen in het eigen beperkte wereldje.

W.J. Jongejan, 10 september 2021

Afbeelding van Andy Walther via Pixabay   en afbeelding van Please Don’t sell My Artwork AS IS via Pixabay

Samengevoegd door W.J. Jongejan