Subsidieregeling met regels om ontregelen van zorg te stimuleren

subsidieregelingWie is er hier nu gek, vroeg ik mij deze week af bij het lezen van de internetconsultatie voor de Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders. Een subsidieregeling met regels om het (ont)regelen te stimuleren. Iedereen weet zo langzamerhand dat de administratieve regeldruk in de zorg huizenhoog is. Zorgverleners zijn regelmatig 40 tot 50 procent van hun werktijd kwijt aan het administreren van hun handelen. Vanuit de zorg ontstond in 2015 de beweging “Het Roer Moet Om”. Bezorgd was men om het vastlopen van de zorg door doorgeschoten marktwerking en de steeds maar uitdijende bureaucratie met absurde regeldruk tot gevolg. Daarna kwam het initiatief “(Ont)regel de zorg” tot stand, gefaciliteerd door de VvAA(Vereniging van Artsen Automobilisten). Dit enthousiaste gebeuren nam het ministerie van VWS over, waarna het vakkundig doodgeknuffeld werd. Helemaal vreemd werd het toen VvAA-voorzitter Cerfontaine als betaald adviseur regeldruk voor de medisch specialistische zorg voor VWS ging werken.

Ministeriële regeling

Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders kent nu een internetconsultatie van 30 mei tot 27 juni 2022. Commentaar kan via de website van de internetconsultatie geleverd worden. Op de webpagina kan de geïnteresseerde lezer de regeling en het Integraal AfwegingsKader(IAK) downloaden.  Feitelijk geeft men met willen opzetten van een dergelijke regeling aan dat het ontregelen va de zorg door het eigen ministerie niet bepaald vlot loopt. Als je de regeling gaat lezen rol je van de ene verbazing in de andere. Ik zal hier wat nader op ingaan.

Inhoud regeling

Het doel is om subsidie te verstrekken aan een zorgaanbieder voor activiteiten waarbij het primaire doel is administratieve lasten te verminderen door het schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken van administratieve processen; en b) waarbij de administratieve lasten in ieder geval voortkomen uit de inkoop- of verantwoordingseisen binnen de zorg krachtens de zorgverzekeringswet. Men praat over een duurzame impact waarbij men het heeft over een impact van minstens twee jaar. Die ondergrens is wel heel beperkt. De regeling kent maar een beperkte looptijd, anderhalf jaar. Aanvragen kan men slechts in de maand september 2022, in maart 2023 en in september 2023 indienen. De regeling kent een gelimiteerd budget van 10 miljoen euro, waarbij VWS een half miljoen euro voor de uitvoering reserveert. Voor de drie bovengenoemde aanvraagperiodes is respectievelijk,  2.375.000, 3.800.000 en 3.325.000 euro beschikbaar. Zijn er meer aanvragen dan beschikbare subsidie dan laat VWS loten.

Jawel, een loterij

Op pagina 12 van de regeling staat beschreven hoe VWS gaat handelen als subsidieplafond overschreden wordt. Dan vindt onder alle binnengekomen aanvragen een loting plaats na sluiting van de aanvraagperiode. De loting vindt plaats door een heuse notaris. De daaruit resulterende rangschikking legt men schriftelijk vast. De aanvragen komen op volgorde van loting in aanmerking voor subsidie.

Beperkte kans op subsidie  

Volgens artikel 8 van de regeling moet de aanvrager verklaren dat de voorgenomen activiteit een duurzame impact heeft op de administratieve lasten van tenminste 10 zorgprofessionals van de zorgaanbieder die direct ondersteuning bieden of zorg verlenen aan de patiënt.Daarmee vallen alle kleine zorgaanbieders al gelijk af.

De subsidie is per aanvrager minimaal 25.000 en maximaal 124.999 euro. Als VWS alleen maar het minimum uitkeert, zijnde 75.000 euro, dan zijn er bij het budget van 9,5 miljoen euro  maximaal 125 gelukkigen. Indien het maximum bedrag telkens uitgekeerd wordt zal het om maximaal 75 ontvangers gaan. Laten we het gemiddelde daarvan nemen: rond de 100 subsidieontvangers. Dat stelt nauwelijks iets voor bij iets wat in het hele land speelt.

Voorwaarden

Bij het subsidieplatform(www.dus-1.nl) moet de aanvrager het aanvraagformulier ophalen en vervolgens invullen conform het door de ministervan VWS bepaalde format. Daarnaast moet men een activiteitenplan, een begroting, een de-minimisverklaring en een voor publicatie geschikte samenvatting aanleveren. Een heel hoofdstuk aan vooraarden waaraan men moet voldoen staat uiteraard ook in de regeling. Het komt dus neer op het stimuleren van het ontregelen van de zorg door het toevoegen van nog meer regels.

Affront

In wezen is de ter internetconsultatie voorliggende regeling een belediging voor alle zorgverleners in het veld die lijden onder de administratieve regeldruk. Tegelijk is het een brevet van onvermogen voor het ministerie van VWS zelf die er blijkbaar niet in slaagt zelf de regeldruk in het veld afdoende te laten dalen. Beledigend is het vanwege de opzet waarbij men regeldruk aanpakt met meer regels en voorwaarden. Daarnaast noem ik het totale budget van de regeling een belediging. Slechts tussen de 75 en 125 zorgaanbieders kunnen er praktisch gebruik van maken. De rest die aanvraagt wordt uitgeloot maar heeft wel het paperwerk moeten doen om in aanmerking te komen.

Je kunt gevoeglijk aannemen dat de door de zorgaanbieder gemaakte kosten voor de aanvraag niet opwegen tegen de subsidiebaten.

Deze voorgestelde Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders is gewoon tien keer niets en een fopspeen voor de zorgaanbieders. Je krijgt iets om aan te zuigen maar het vult de maag niet.

W.J. Jongejan, 7 juni 2022

Afbeelding van Yogendra Singh via Pixabay