VNO

VNO-NCW, MKB en VWS sleuren aan zorgdata-communicatie

Recent legde ik de hand op een PowerPointpresentatie dd 23 februari 2021 over de Nationale Gezondheidsdata Infrastructuur plus een Visie voor een Nationale Gezondheidsdata Infrastructuur in 2025. Het is een document van de Taskforce Samen Vooruit. In die taskforce werken het ministerie van VWS, de werkgeversorganisatie VNO-NCW en de middenstandsorganisatie MKB-Nederland samen. In maart 2019 hebben VNO-NCW en MKB-Nederland het Manifest Samen Vooruit (opent in een nieuw venster) aangeboden aan de toenmalige minister Bruins van VWS. Het ministerie omarmde het plan waarbij de Taskforce Samen Vooruit ontstond. De ledenlijst ervan kent een verscheidenheid aan bedrijven en organisaties, variërend van zorgICT-bedrijven, KPN, RABO-bank tot Zorgverzekeraars Nederland. Het is de zoveelste poging, uiteraard op instigatie van het ministerie van VWS om de zorgdata-communicatie te versnellen. Dat is namelijk een uiterst weerbarstige materie. Niet in de laatste plaats omdat VWS nooit koos voor de Europese/ISO structuur- en communicatie-standaard 13606 voor de zorg.

Beperkt

Uitwisseling via het Landelijke SchakelPunt van zorgdata vindt nog steeds behoorlijk beperkt plaats. Van diverse kanten probeert het ministerie van VWS de zorgcommunicatie vlot te trekken. De oprichting van het Informatieberaad Zorg in 2013 leverde aanvankelijk alleen een soort Poolse Landdag op van zorgICT-bedrijven en zorgkoepels. De laatste jaren stuurt men op een soort doorzettingsmacht via dit beraad. Dat vlot ook niet echt. Echter, er zijn signalen dat onder het oppervlak het ministerie van VWS allerlei maatschappelijke krachten mobiliseert om zoveel mogelijk vaart te kunnen maken.  Dat viel in 2020 op toen de Sociaal Economische Raad(SER) out-of-the-blue met een advies kwam voor een centraal elektronisch patiëntendossier. Het hierboven genoemde manifest Samen Vooruit van VNO-NCW en MKB-Nederland in 2019 moet men ook in dat licht bezien.

Vermakelijk

Ronduit vermakelijk is de kop van de PowerPointpresentatie. Daar staat: “Taskforce Samen Vooruit, een samenwerking tussen Ministerie van VWS, VNO-NCW, MKB-Nederland en de Taskforce Samen Vooruit.” Maar het is toch echt zo dat de Taskforce Samen Vooruit op zich al een samenwerkingsverband is van deze drie partijen. Dus die drie partijen werken samen met een samenwerkingsverband waar ze zelf in zitten.

Gestelde doelen

De taskforce stelde zich een aantal doelen.

  • Gezondheidsdata-uitwisseling standaardiseren en realiseren met ICT-leveranciers in de zorg
  • Pre-concurrentieel samen aan oplossingen werken
  • Voortgang en resultaten creëren op concrete thema’s / use cases
  • Samenwerking met Big-5 en veld – “witte jassen”
  • Werkwijze wordt onderschreven door bedrijven – ondertekenaars

 

Verschillende werkgroepen

Binnen de taskforce blijken een aantal werkgroepen te bestaan: 1. Infrastructuur, 2. Beelduitwisseling, 3. Zorgadressering, 4 Identificatie, 5. E-overdracht.

Over de toegevoegde waarde van de Taskforce schrijft men het volgende,  waarbij het nummer verwijst naar de desbetreffende werkgroep

  • Ad 1: Zorgen dat uitwisseling van beelden mogelijk is via bestaande en nieuwe standaarden. Aansluitend op huidige nationale veld en internationale standaarden.
  • Ad 2. Samenwerking gecreëerd in plaats van concurrentie en bespreekpunten in kaart gebracht over samenwerking
  • Ad 3. Leveranciers betrokken bij uitwerken open adresvoorziening, aansluitend bij beleidsvisie
  • Ad 4. Regisseren samenwerking VWS-programma en leveranciers. Voorbereiden achterban op toekomst voor snelle implementatie.
  • Ad 5. Gezamenlijk omarmen en aanvullen Nuts. Implementatie-aanpak ontwikkeld aansluitend bij bestaande structuren.

Bij deze “toegevoegde waarde valt direct op dat het de taskforce vooral gaat om de geesten rijp te maken voor datgene wat VWS beoogt en plooien wil gladstrijken.

Militaire opzet

Men schuwt geen grote woorden in de PowerPoint-publicatie. De taskforce praat over een operationele agenda met acties in 2021. Daarnaast over de tactische agenda met acties in 2021 en tenslotte over de strategische agenda voor 2021 tot /m 2015. Dat men volgens de modieuze moderne managementmethodes werkt blijkt uit de benaming van “agile” werkgroepen.

RABObank

Bij deelnemers valt vooral de Rabobank op. Die valt nu niet direct onder VNO-NCW of MKB. Helemaal vreemd is het echter ook weer niet. De Rabo bank heeft aangegeven actiever te willen zijn in de zorg dan voorheen. Recent, in januari 2021 nam het een groot aandeel in het Nederlandse bedrijf Zorgdomein dat elektronische verwijsbrieven en polikliniekafspraken faciliteert. Bovendien klotst het geld bij de banken tegen de plinten op, waardoor men zoekt naar winstgevende projecten.

Maatschappelijke druk

In wezen gaat het het de taskforce om zaken die op het ogenblik al anderszins geadresseerd worden in diverse gremia zoals het Informatieberaad Zorg. Het is een poging naast die welke ik zeer recent beschreef van het Joep de Lange Instituut om tot een Nationaal Zorgplatform te komen. De inspanningen kan ik niet anders zien als lobbywerk rond de al bestaande overleggen, bedoeld om maatschappelijk drang uit te oefenen. Een vorm van lobbywerk waarin heel duidelijk de op de achtergrond sturende hand van VWS te zien is.

O, ja, nog even dit. Als u weer gaat scrabbelen, dan kunt u uw voordeel doen met de naam van een nieuw beroep: “versnellingsmakelaar”. Er werken er twee van bij de taskforce.

W.J. Jongejan, 9 april 2021