Essentiële ontwerpfout in Landelijk SchakelPunt

ontwerpfoutOp 30 augustus 2002 schreef ik op deze website een artikel met de titel “Proliferatie onjuiste informatie via LSP in huisartsinformatiesystemen”. Daarin kaartte ik het probleem aan dat huisartsen in het veld ervaren van onjuiste zorgdata die men via het Landelijk SchakelPunt(LSP) binnenhaalt. Daarbij blijkt dat, als ze in het ontvangende systeem al verwijderd zijn, de onjuiste data blijven terugkomen als men het niet in het bronsysteem muteert. Dat is een ontwerpfout van het LSP. Een nog grotere ontwerpfout is men vergeten is dat zorgdata, vooral die uit huisartsinformatiesystemen(HIS-sen), een levenscyclus hebben en dat data slechts veilig te gebruiken zijn binnen hun context. Dat speelt voornamelijk bij doorgeven van de Professionele Samenvatting via het LSP. Daarin staat de zogenaamde episodelijst centraal. Dat lijkt een lijst met alleen diagnoses, maar is er opsomming van episoden en diagnoses. Daar bestaat een  wezenlijk verschil tussen.

Levenscyclus en context

In de huisartsgeneeskunde heeft een diagnose niet altijd dezelfde betekenis. Een diagnose kent een bepaalde levenscyclus, van ‘niet aanwezig’’, ‘voorlopig’, ‘definitief’, ‘hersteld/aangevuld’ , ‘teruggetrokken’ tot ‘verwijderd’. De context kent een diagnose als geconstateerd feit, een mogelijk feit, ontkenning van het feit, de omstandigheden, de herkomst(provenance), etc. In een episodelijst kan een item als “diabetes mellitus” staan of bijv. “hypertensie”, maar ook een vaag item als ‘buikpijn’. Die staat dan bijv. in de lijst gecodeerd als ‘D01 gegeneraliseerde buikpijn’. Dit item zegt an sich heel weinig, maar wordt duidelijker als men alle contacten kan overzien die met dit item te maken hebben. De professionele samenvatting die via het LSP opgevraagd wordt bevat slechts die van de laatste vier maanden. Zo kan die episode ‘gegeneraliseerde buikklachten’ alleen iets betekenisvols zeggen als men de volledige context van de klacht kent en weet in welk deel van de levenscyclus van een bepaalde diagnose die zich bevindt.

Episode versus Diagnose

Er is een verschil tussen het begrip “episode” en “diagnose” dat mooi beschreven staat op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Daarbij is het van belang om te weten dat huisartsen registeren volgens de methode van de EpisodeGerichte Registratie. De begrippen episode en diagnose lijken in eerste instantie op elkaar, maar staan wel zonder onderscheid bijeen in een HIS in de episodelijst. Er zijn echter een aantal wezenlijke verschillen. Hieronder staat hoe een episode zich verhoudt tot een diagnose.

Diagnose

Een diagnose is de vaststelling van een aandoening door een arts op een bepaald moment. Deze vaststelling wordt gedaan op basis van “diagnostiek”’ aan de hand van objectieve en subjectieve bevindingen. Na verloop van tijd kan het zijn dat de diagnose wordt bijgesteld. Dat kan zijn omdat de aandoening zich heeft ontwikkeld (bijvoorbeeld van een rhinitis(neusontsteking) naar een rhino-sinusitis(neus-, bijholteontsteking)). Of doordat het inzicht is veranderd, bijvoorbeeld door aanvullende diagnostiek. Er wordt dan opnieuw een diagnose vastgesteld op een bepaald moment door de arts. U ziet hier al duidelijk de levenscyclus van een diagnose.

Episode

Een episode heeft een bredere betekenis dan een diagnose en kent twee invalshoeken. Ten eerste beschrijft een episode een periode van zorg met betrekking tot een gezondheidsvraagstuk. Een episode start wanneer de patiënt zich voor het eerst met het probleem bij de huisarts meldt. De medische gegevens uit deelcontacten die in het kader van het gezondheidsprobleem plaatsvinden zijn aan de episode gekoppeld. Ten tweede duidt de episode het gezondheidsvraagstuk met de episode-titel. Dat is vergelijkbaar met diagnose, met twee verschillen. Om te beginnen wordt het gezondheidsvraagstuk vaak in eerste instantie vaak geduid met de klacht waarmee de patiënt zich presenteert, daarna vaak met een diagnose. Verder is de episode-titel dynamisch. Onder invloed van nieuwe inzichten of door het beloop van de aandoening kan de huisarts een andere diagnose stellen. U zult inmiddels begrijpen dat een episode een diagnose kan zijn, maar dat niet per se hoeft te zijn.

Hardheid?

Bij het communiceren  van zorgdata van huisartsen is het slechts zeer beperkt mogelijk de plaats in de levenscyclus van een diagnose en de context aan te geven. Daardoor is de informatie die men krijgt tamelijk ééndimensionaal en niet zo hard als dat die lijkt. De systematiek van het LSP laat geen duidelijkheid over de plek in de levenscyclus van een diagnose mogelijk, evenmin als over de brede context. De informatie is dus beslist niet zo hard al dat die op het eerste gezicht lijkt.

W.J. Jongejan, 23 september 2022

Afbeelding van Christelle Olivier via Pixabay

In een deel van dit artikel werd gebruikt gemaakt van de tekst van de definitie van episode en diagnose uit 2021 zoals die vermeld staat op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Met dankzegging aan collega G. Freriks voor de stimulerende discussie over dit onderwerp.