Herzien kwaliteitsstatuut GGZ faciliteert subtiel doorsturing ROM-data

kwaliteitsstatuutOp 16 december 2020 presenteerde het Zorginstituut Nederland de herziene versie van het Landelijk Kwaliteitsstatuut voor de Geestelijke Gezondheidszorg(GGZ). Het statuut beschrijft de voorwaarden waaraan de zorgaanbieders(instellingen), zorgverleners moeten voldoen voor het verlenen van curatieve GGZ- zorg. Begin 2017 deed de eerste versie veel stof opwaaien. Daar stond namelijk de verplichting in om Routine Outcome Monitoring-data op te sturen naar de Stichting Benchmark GGZ. Deze, volledig door de zorgverzekeraars betaalde stichting, had het oogmerk om “kwaliteit” te meten met ROM-data, die zonder toestemming van de patiënt doorgestuurd werden. Uiteindelijk staakte SBG daarom haar activiteiten en werd AKWA GGZ opgericht op 1 januari 2019. Met als doel een continue en planmatige ontwikkeling van de kwaliteit van de GGZ-zorg. Maar toch ook weer met ROM-data. Op 1 januari 2020 verscheen een herziene versie van het kwaliteitsstatuut, de versie 2.0. Daarin verwijderde men de gewraakte passages over de verplichting ROM-data aan te leveren.

Spiegelinformatie

In het nu voorliggende landelijke kwaliteitsstatuut van december 2020 komt u het woord kwaliteit in vele vormen wel 267 maal tegen. Een vermelding van Akwa GGZ als ROM-data verzamelaar zult u tevergeefs zoeken. Het woord ROM komt in de hele tekst niet voor, maar wel in bijlage B en D. In de tekst van het statuut komt wel tot twee keer toe het gebruik van “spiegelinformatie” voor. Op pagina 8 onder Algemene uitgangspunten punt 5. Samen leren en verbeteren en op pagina 18 onder punt 2.8.3: Door-ontwikkelen competenties indicerend en coördinerend regiebehandelaar. Bij spiegelinformatie gaat het om het reflecteren op de inspanningen voor en resultaten van de behandeling bij de patiënt. Het nieuwe kwaliteitsstatuut laat in het midden waar de spiegelinformatie vandaan komt. Vanuit de instelling zelf of van Akwa GGZ. De laatste wil meer dan het terug leveren van spiegelinformatie. Akwa wil de kwaliteit van de zorg ermee meten en op termijn “transparantie van kwaliteit”.

ROM

Het gebruik van ROM-data komt in het kerndocument van het nieuwe kwaliteitsstatuut niet voor. Wel dus in bijlage B en D. Dit zijn bijlagen die het format aangeven hoe het format van het kwaliteitsstatuut van resp. de vrijgevestigde zorgverlener en GGZ-instelling eruit moeten zien

Bijlage B Format Kwaliteitsstatuut –  pagina 43

Vrijgevestigde (inclusief checklist): De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): [open tekstveld]

GGZ-instelling (inclusief checklist)  pagina 52

De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt binnen [naam instelling] als volgt gemonitord: (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): [open tekstveld]

Trias

De bijlage vraagt dus hoe de zorgverlener/instelling de voortgang van de behandeling monitort, daarbij in het midden latend waar de informatie vandaan komt:  van de zorgverlener/instelling zelf of van Akwa GGZ. Al eerder, op 29 maart 2018 wees ik al op de consequenties van het model-privacyreglement dat de werkgeversorganisatie in de GGZ, destijds GGZ Nederland, nu De Nederlandse GGZ geheten, introduceerde in januari van dat jaar. Het geldt voor alle GGZ-instellingen. Daarin maakt men een onderscheid in drie lagen: de client, de zorgverlener en de zorgaanbieder(de instelling). De toestemmingsvraag om ROM-data te mogen gebruiken voor meer dan alleen de directe behandeling van de patiënt is daarin toebedeeld aan de zorgverlener. De zorgaanbieder, de facto de directie/het bestuur bepaalt, of en wanneer de ROM-data de instelling verlaten richting Akwa GGZ. Dit is een schending van het medisch beroepsgeheim. 

Kwaliteitsstatuut  

Gezien die bepalingen in het model-privacy-reglement kan het nieuwe Landelijke Kwaliteitsstatuut ook bewust geschoond blijven van al te provocerende zinsneden over het verwerken van ROM-data buiten de instelling. Bij de werkwijze om de toestemmingsvraag voor de intake te stellen moeten we grote vraagtekens zetten. Het is maar de vraag of een rechter dat als een “ïnformed consent” ziet. Mede omdat de client bij de huidige wachtlijsten zich af zal vragen of de therapie wel door gaat bij het weigeren van de toestemming.

De constructie die nu in het veld geprobeerd wordt geruisloos uit te rollen is zeer dubieus te noemen.

Het nieuwe Landelijke Kwaliteitsstatuut faciliteert die constructie.

 W.J. Jongejan, 1 mei 2021

Image by Pete 😀 from Pixabay

Over de Rom-data schreef ik op deze website tientallen artikelen. U vindt ze door in het zoekvenster ROM te typen.

02-05-2021: 19.30u:  Alinea Akwa GGZ grotendeels verwijderd vanwege duplicaat van tekst uit eerdere alinea.