Privacyverklaring zorgprestatiemodel GGZ mogelijk breekijzer bij NZa

privacyverklaringDe privacyverklaring zorgprestatiemodel kan nog wel eens een cruciale rol gaan spelen bij het al dan niet slagen van de introductie van dit model. Op 1 januari 2022 ging een ander bekostigingsmodel voor de Geestelijke GezondheidZorg(GGZ) in, het zorgprestatiemodel. Dat kwam in de plaats van bekostiging per Diagnose BehandelCombinatie(DBC). In dat nieuwe bekostigingsmodel gaat een grote hoeveelheid gegevens in het kader van de declaratie van de zorg richting zorgverzekeraars en daarna naar Vektis. Dat is de zorgdeclaratie-database van de gezamenlijke zorgverzekeraars. Daarnaast moet de zorgaanbieder zeer veel data over de verleende zorg naar de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) sturen. Bij bezwaren van de patiënt t.a.v. die data-levering bestaat er al enige tijd de privacy-opt-out regeling. Die geldt nu ook bij het zorgprestatiemodel. Indien patiënten begrijpelijkerwijs vanwege de grote hoeveelheid naar de NZa op te sturen zorgdata een privacyverklaring invullen zal de NZa het nog moeilijk krijgen met het zorgprestatiemodel.

Waarom privacyverklaring

Behandelaars zijn gehouden aan geheimhouding van informatie over hun cliënten, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt. De rechter heeft zich, in een over deze zaak aangespannen procedure, over dit spanningsveld gebogen. De rechter heeft bepaald dat de wettelijke verplichting tot deze privacygevoelige diagnose-vermelding, zoals de DBC, aan de zorgverzekeraar en aan de NZa op zich wel in het belang is van het goed functioneren van de wettelijke zorgverzekering. Hij heeft echter ook bepaald dat de verplichting alleen acceptabel is als er een uitzonderingsmogelijkheid is voor mensen met privacy-bezwaren. Dat is de privacy-opt-out verklaring of zoals hij bij het zorgprestatiemodel de privacyverklaring zorgprestatiemodel heet.

Wat staat er in?

In de privacyverklaring staat ten aanzien van de zorgverzekeraar in punt 2:

Dat de patiënt er uit oogpunt van bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer bezwaar tegen heeft, dat gegevens die te herleiden zijn tot een door de zorgaanbieder met betrekking tot de patiënt gestelde diagnose en/of zorgvraagtypering, bij de declaratie worden vermeld.”

In de privacyverklaring staat ten aanzien van de NZa in punt 4:

“Dat de patiënt er uit oogpunt van bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer bezwaar tegen heeft, dat gegevens die te herleiden zijn tot een door de zorgaanbieder met betrekking tot de patiënt gestelde diagnose en/of zorgvraagtypering, aan de NZa worden aangeleverd.“

Datahonger

Wie zou denken dat bij een nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ minder informatie naar zorgverzekeraars en NZa gestuurd moet worden komt van een koude kermis thuis. Ik schreef op 5 februari 2022 over de grote datahonger van de NZa. Op 9 februari 2022 gevolgd door een artikel over de tot een persoon herleidbaarheid van data. De NZa geeft toe dat de data die ze krijgt in theorie door koppeling aan andere data zoals die van Vektis tot een persoon herleidbaar zijn. Maar ze zegt dat niet te zullen doen. Ze zegt dat de mogelijkheid te koppelen beperkt is door het zorggebruik van de patiënt in de zorgvraagtyperinginformatiestroom per maand uit te vragen terwijl geleverde consulten in de Vektis-informatiestroom per dag zijn. Het is dus moeilijker gemaakt maar niet onmogelijk.

HONOS+ lijsten

De  NZa stelt dat een internationaal erkende en door de patiënt in te vullen scoringslijst, de HONOS+, van groot belang is voor het bekostigingsmodel. Echter, in die scoringslijst vult de patiënt zijn mentale wel en wee in. De NZa wil niet alleen het eindresultaat van die scoringslijst hebben maar ook alle ingevulde items. Veel zorgverleners in de GGZ hebben terecht veel moeite met het verplicht op moeten sturen van die lijsten richting de NZa. In wezen is de informatie die daarin staat uitgebreider te noemen dan die in een DBC.

Massaal beroep op privacyverklaring

Het is dan ook goed voorstelbaar dat er bij patiënten/cliënten die GGZ-zorg ontvangen grote weerstand gaat ontstaan/bestaat tegen het feit dat zoveel informatie richting NZa opgestuurd moet worden. Ook zorgverleners kunnen hun zorgen daaromtrent op hun patiënt/cliënt overbrengen. Daardoor is het zeer wel mogelijk dat een substantiële groep mensen de privacyverklaring bij het zorgprestatiemodel gaat invullen. Daardoor kan het beoogde rekenwerk door de Nza voor de bekostiging weer verstoord raken. Zo kan de privacyverklaring nog een breekijzer blijken te zijn.

Op zich is het iets wat de NZa over zich zelf uitgeroepen heeft vanwege de keuze die ze maakte voor een nogal gecompliceerd systeem waarbij zelfs een zorgvraagtyperingstool nodig bleek te zijn.

W.J. Jongejan, 22 juni 2022

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay