Jeugdhulpadvocaten laken beschikkingsvrij werken Maassluis

jeugdhulpadvocatenOp 25 mei 2023 schreven Defense for Children(DfC) en de Vereniging Jeugdrecht Advocaten(VJAR) Rotterdam een zeer dringende brief aan het college van B&W plus de gemeenteraad van Maassluis. Het gaat om de verordening jeugdhulp 2023 van de gemeente Maassluis. De brief gaat over het beschikkingsvrij werken waartoe de gemeente in de verordening besluit.  Die maakt in de verordening de keuze om af te wijken van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en in het kader van efficiency “beschikkingsvrij” besluiten te nemen. De twee hierboven genoemde organisaties vinden het zorgelijk dat jeugdigen en ouders die in  Maassluis jeugdhulp aanvragen als gevolg van de nieuwe werkwijze niet goed op de hoogte zijn van hun rechten. Met als gevolg dat zij geen laagdrempelige rechtsingang hebben en onvoldoende informatie krijgen over het recht om bezwaar te maken. De gemeente handelt daarmee in strijd met de rechten van jeugdigen en ouders uitgaande van het VN-Kinderrechtenverdrag.

Toelichting

Krachtens de Algemene wet bestuursrecht(Awb) dient het verstrekken van jeugdzorg te geschieden op basis van een beschikking. Waartegen ouders rechtens bewaar kunnen aantekenen. De gemeente wil de jeugdhulpverlening minder bureaucratisch organiseren en denkt zo de zaken efficiënter en met minder administratieve lasten te kunnen regelen. De gemeente gaat nu beschikkingsvrij werken. Ouders/jeugdigen krijgen pas een beschikking als ze expliciet om vragen. Uit de toelichting van de gemeente blijkt dat de gemeente jeugdigen/ouders niet schriftelijk informeert over de mogelijkheid tot het maken van bezwaar. Men geeft in de toelichting tevens aan zich ervan bewust te zijn hiermee in strijd met de Algemene wet bestuursrecht(Awb) te handelen. De gemeente heeft een externe juridisch advies ingewonnen bij het advocaten-/advieskantoor CMS. Dat constateert dat de geschetste werkwijze op gespannen voet staat met de Awb, maar dat het volgens hen wel kan als de ouders en jeugdigen steeds duidelijk en schriftelijk informatie ontvangen.

Bezwaren DfC en VJAR

DfC en de VJAR constateren:

“Wij vinden het zorgelijk dat jeugdigen en ouders die in de gemeente Maassluis jeugdhulp aanvragen als gevolg van de nieuwe werkwijze niet goed op de hoogte zijn van hun rechten. Met als gevolg dat zij geen laagdrempelige rechtsingang hebben en onvoldoende informatie krijgen over het recht om bezwaar te maken.

De gemeente handelt bovendien in strijd met de rechten van jeugdigen en ouders uitgaande van het VN-Kinderrechtenverdrag. De jeugdige en de ouders dienen steeds te worden geïnformeerd over de mogelijkheid om een beschikking jeugdhulp te ontvangen waartegen bezwaar en (daarna) beroep kan worden aangetekend.”

Verdere bezwaren

DfC en VJAR vervolgen:

“ We zien dat de gemeente met deze werkwijze in strijd handelt met de Awb indien het delegeren van wettelijke bevoegdheden aan een privaatrechtelijke rechtspersoon (het jeugdzorgconsortium Mevis) inhoudt dat het college van Burgemeesters en Wethouders in publiekrechtelijke zin niet meer verantwoordelijk is voor de wettelijke jeugdhulptaken. Daarbij komt dat de Awb niet geldt voor privaatrechtelijke rechtspersonen, dus de minimumeisen voor rechtsbescherming die in de Awb zijn opgenomen, terzijde kunnen worden geschoven.”

Bij de geschetste beschikkingsvrije werkwijze ligt de informatieplicht over het kunnen vragen om een beschikking bij het jeugdzorgconsortium Mevis waarmee Maassluis vorig jaar in zee ging. Men delegeert dus zaken die bij de gemeente horen te liggen richting een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Gevaren

De gevaren die de genoemde organisaties zien zijn tweeledig. Men stelt dat de gemeente Maassluis de toegang tot het recht in zaken van kwetsbare kinderen en gezinnen onvoldoende garandeert nu de gemeente jeugdigen en ouders niet informeert over rechtsbescherming en de mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Dit vergroot tevens de kans dat jongeren en ouders zich niet gehoord voelen en hun vertrouwen in de gemeente verliezen. Defence for Children en de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam roepen daarom B&W op de rechtszekerheid en de rechtswaarborgen van jeugdigen en ouders in acht te nemen en de Verordening Jeugdhulp Maassluis 2023 in lijn te brengen met de Awb en het VN-Kinderrechtenverdrag.

Dit betekent dat de gemeente ervoor zorg draagt dat het verminderen van administratieve lasten niet ten koste gaat van de rechtspositie van jeugdigen en ouders.

Kostenbesparing wentelt men helaas weer eens af op de zwakkeren in de samenleving.

W.J. Jongejan, 1 juni 2023

Afbeelding van Alexa via Pixabay

Over de jeugdzorgplannen in Maasluis, Vlaardingen en Schiedam schreef ik op 23 augustus 2022 ook al een artikel genaamd “Profilering met GIRFEC-lookalike in jeugdzorg westelijk Rijnmond-gebied.”