Open brieven aan toezichthouders NZa en AP over HONOS-honger NZa

brievenEen groep verontruste zorgverleners in de Geestelijke GezondheidsZorg(GGZ), (ex)cliënten en een vertegenwoordiger van het landelijk overleg cliëntenraden schreven op 24 augustus 2022 een open brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) en de Autoriteit Persoonsgegevens. Ze handelen daarbij namens de actiegroep StopBenchmark ROM. In de open brieven vragen ze met een serie duidelijke vragen opheldering over de handelswijze van de beide toezichthouders en de onderlinge communicatie inzake de voorgenomen dataverzameling van de NZa. Die wil in een nieuwe bekostiging van de Geestelijke GezondheidsZorg(GGZ) invoeren met een nieuwe zorgprestatiemodel. Daarin wil de NZa per 1 oktober 2023 zonder toestemming van de patiënt/cliënt zeer veel bijzondere persoonsgegevens van zorgverleners opgestuurd krijgen. Daaronder vallen ook alle antwoorden op een uitgebreide ROM-lijst: de HONOS+ vragenlijst. Er bestaat gerede twijfel over de wijze waarop de NZa in het voortraject aan de AP advies heeft gevraagd. Het antwoord van de AP aan de NZa was ongebruikelijk vaag.

Vragen aan NZa

De volgende vragen worden aan de NZA gesteld:

 • Kunt u ons de integrale adviesaanvraag sturen die u voorgelegd heeft aan de AP? Meer in detail de volgende vragen:
 • Op welke wijze en met welke bewoordingen vroeg de NZa advies aan bij de AP over de Regeling Geestelijke GezondheidsZorg en Forensische zorg? Kortom: Welke vragen heeft de NZa gesteld aan de AP in het kader van de adviesaanvraag?
 • Lag de focus bij de adviesaanvraag specifiek op datgene wat zorgverleners bij het declaratieverkeer dienen aan te leveren?
 • Heeft de NZa in haar adviesaanvraag vermeld dat zij de volledig ingevulde HONOS+ vragenlijsten wil ontvangen?
 • Heeft de NZa aan de AP duidelijk gemaakt wat de omvang is van de data die zij voor berekeningen in het kader van haar bekostigingsmodel denkt nodig te hebben?
 • Welke stukken stuurde de NZa mee bij haar adviesaanvraag richting de AP?
 • Is de NZa voornemens zowel de adviesaanvraag als het advies van de AP openbaar te maken. Zo ja wanneer? Zo nee, waarom niet?

Vragen aan AP

De volgende vragen stellen de initiatiefnemers aan de AP:

 • Kunt u ons de integrale adviesaanvrage sturen die de NZa aan de AP heeft voorgelegd? Meer in detail de volgende vragen:
 • Op welke wijze en met welke bewoordingen vroeg de NZa advies aan bij de AP over de Regeling Geestelijke GezondheidsZorg en Forensische zorg? Kortom: Welke vragen heeft de NZa gesteld aan de AP in het kader van de adviesaanvrage?
 • Lag de focus bij de adviesaanvrage specifiek op datgene wat zorgverleners bij het declaratieverkeer dienen aan te leveren?
 • Heeft de NZa in haar adviesaanvrage vermeld dat zij de volledig ingevulde HONOS+ vragenlijsten wil ontvangen?
 • Heeft de NZa aan de AP duidelijk gemaakt wat de omvang is van de data die zij voor berekeningen in het kader van haar bekostigingsmodel denkt nodig te hebben?
 • Welke stukken stuurde de NZa mee bij haar adviesaanvrage richting de AP? Is de NZa voornemens zowel de adviesaanvraag als het advies van de AP openbaar te maken. Zo ja wanneer? Zo nee, waarom niet?
 • Is de AP voornemens zowel de adviesaanvraag van de NZa als het advies van de AP openbaar te maken. Zo ja wanneer? Zo nee, waarom niet?
 • Wat is de betekenis van de tekst: “Wij hebben geen opmerkingen over het concept” in het eerste antwoord van de AP aan de NZa? ? Heeft deze reactie betrekking op de data die bij declaratie worden aangeleverd bij zorgverzekeraars en/of op de HONOS+ data zoals die moeten worden aangeleverd bij de NZa. 
 • Is het “geen opmerkingen” maken bij een conceptvoorstel op te vatten als een instemmend oordeel over het voorgestelde, of gaat het hier om een terughoudende eerste reactie die niets zegt over de beoordeling van de nader uit te werken definitieve regeling.

Doel

Met de open brieven willen de initiatiefnemers dat er helderheid komt over de besluitvorming aangaande de verplichting aan zorgverleners om vanaf 1 oktober 2022 zonder toestemming van de betrokkene grote hoeveelheden bijzondere persoonsgegevens te moeten opsturen naar de NZa.  Ook zal zegt de NZa dat het zorgvuldig met de zo verkregen data zal omgaan en dat het de gepseudonimiseerde data niet zal koppelen aan andere databases om de data tot een persoon te herleiden, is meer duidelijkheid vereist over de rechtmatigheid, proportionaliteit en subsidiariteit.

W.J. Jongejan, 25 augustus 2022

Afbeelding van Clker-Free-Vector-Images via Pixabay

De auteur schreef dit jaar meerdere artikelen over dit onderwerp”: op 8 februari 2022, 22 juni, 24 juni, 5 juli, 20 juli, 27 juli en 2 augustus.